ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ

logo_soc_h

Εργαστήριο Συλλογικών Δράσεων και Κοινωνικών Κινημάτων

Εργαστήριο Συλλογικών Δράσεων και Κοινωνικών Κινημάτων (Laboratory of Collective Actions and Social Movements. Ακρώνυμο: “LaCASMο”).

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο καθηγητής Μιχάλης Ψημίτης. Το Εργαστήριο Συλλογικών Δράσεων και Κοινωνικών Κινημάτων (ΕΣΔΚΚ) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2018 και έχει ως αποστολή την υλοποίηση δράσεων για την πολυεπίπεδη και πολυπρισματική προσέγγιση στη μελέτη  και στην επιστημονική έρευνα σχετικά τις συλλογικές δράσεις που λαμβάνουν χώρα σε διάφορα πεδία της κοινωνίας (συνδικαλισμός, ομάδες συμφερόντων, λόμπυ, κοινωνικά κινήματα, πολιτικά κόμματα). Το ΕΣΔΚΚ  δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη της  εκπαίδευσης και της κοινωνικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα των μορφών συλλογικής δράσης στη σύγχρονη κοινωνία καθώς και των μορφών εμφάνισης, ανάπτυξης και δράσης των κοινωνικών κινημάτων υπό την οπτική της κοινωνιολογίας.  Στο πλαίσιο αυτό, η αποστολή του Εργαστηρίου εξειδικεύεται ως ακολούθως στους εξής τομείς δράσης:

  1. Τη μελέτη, έρευνα, συλλογή, ανάλυση και τεκμηρίωση κοινωνικών δεδομένων που αφορούν τις διαδικασίες και τις δυναμικές συγκρότησης των συλλογικών δράσεων στα διαφορετικά κοινωνικά πεδία διάδρασης.
  2. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα υπό μελέτη αντικείμενά του.
  3. Την παραγωγή και εξέλιξη καινοτόμου θεμελιωμένης πολυπρισματικής θεωρίας για τα υπό μελέτη αντικείμενά του μέσα από τη σύνθεση και την περαιτέρω εξειδίκευση των ήδη αξιοποιούμενων θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων και των ερευνητικών εργαλείων από το χώρο της Κοινωνιολογίας των Κοινωνικών Κινημάτων, των Θεωριών Οργάνωσης, της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Και, γενικότερα, των Κοινωνικών Επιστημών.
  4. Την οργάνωση και υποστήριξη μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών στα υπό μελέτη αντικείμενά του
  5. Την παραγωγή σύγχρονου παιδαγωγικού και ερευνητικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, όπως η έκδοση άρθρων, περιοδικών, βιβλίων και συλλογικών τόμων.
  6. Την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών, επιμορφωτικών έργων ή μελετών από άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.
  7. Την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα συναφή εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ της Ελλάδας και της αλλοδαπής, με στόχο την ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας στα αντικείμενα του ενδιαφέροντός του.
  8. Την παραγωγή γνώσεων που μπορούν να μετασχηματιστούν σε συμβουλευτικές υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Την ανάπτυξη  δράσεων σε συνέργεια με τις τοπικές κοινωνίες όπου εδρεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αποσκοπώντας  στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα συλλογικών δράσεων και αυτοοργάνωσης για την αποτελεσματική διατύπωση κοινωνικών αιτημάτων και τη διεκδίκηση κοινωνικών μεταρρυθμίσεων στην κατεύθυνση της ανάδειξης νέων κοινωνικών αναγκών και κατάκτησης νέων δικαιωμάτων, ειδικά των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.